Strona główna  »  Plany i programy  »  Plan pracy na zajęciach wyrównawczych w…

Plan pracy na zajęciach wyrównawczych w klasie III

Opracowała: Małgorzata Dziadosz

Cele:

 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych;
 • ułatwienie dziecku umiejętności czytania, pisania i liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowej, rozwijanie percepcji słuchowej;
 • kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli;
 • wyrabianie własnej motywacji do nauki;
 • dostosowanie wymagań do możliwości dziecka;
 • stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i życzliwości;
 • wprowadzanie atrakcyjnych form, metod i zasad pracy;
 • zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych;
 • planowanie i organizowanie sytuacji sprzyjających przezwyciężaniu trudności w nauce.

Semestr I

 1. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu
  • swobodne i ukierunkowane rozmowy na podany temat
  • ustne i pisemne układanie planu wydarzeń, opisu, opowiadania, sprawozdania
  • ćwiczenia w kształtnym pisaniu, wyrabianie czujności ortograficznej
 2. Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu tekstów.
  • wyrabianie zdolności prawidłowego kojarzenia dźwięku.
  • doskonalenie prawidłowej analizy słuchowej wyrazu.
  • doskonalenie tempa i techniki głośnego czytania.
  • rozwijanie tempa czytania cichego z jednoczesnym rozumieniem treści.
  • doskonalenie układania opowiadań twórczych związanych z treścią utworu, np. dalsze losy bohaterów.
 3. Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne z elementami wiedzy o języku
  • stopniowanie przymiotników określających cechy charakterystyczne bohaterów historyjek obrazkowych
  • ćwiczenia w rozpoznawaniu czasów: teraźniejszego, przeszłego i przyszłego
  • doskonalenie odmiany czasownika przez osoby, liczby, czasy
  • ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z h, ch, rz, ż, u, ó
  • ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z „ą” i „ę”
 4. Ćwiczenia słownikowo frazeologiczne i syntaktyczne
  • ćwiczenie umiejętności właściwego doboru związków frazeologicznych stosowanych w określonych formach wypowiedzi pisemnych np. w liście, opisie itp.
 5. Utrwalanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100 różnymi sposobami
  • rozwiązywanie prostych zadań tekstowych
  • próby rozwiązywania złożonych zadań tekstowych w jednym zapisie
  • porównywanie różnicowe
 6. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100
  • praktyczne stosowanie przemienności i rozdzielności mnożenia względem dodawania i odejmowania
  • porównywanie ilorazowe
  • doskonalenie techniki pamięciowego mnożenia (tabliczka mnożenia)
 7. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.
  • rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000
  • dodawanie i odejmowanie dziesiątkami i setkami
  • ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu sposobem pisemnym
 8. Pamięciowe mnożenie i dzielenie w zakresie 1000
 9. Wiadomości praktyczne: obliczenia pieniężne, zegarowe, kalendarzowe

Semestr II

 1. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu
  • swobodne i dłuższe ukierunkowane wypowiedzi na podany temat
  • ustne i pisemne układanie opowiadania, listu, opisu i sprawozdania
  • ćwiczenia w kształtnym pisaniu, kaligrafia
 2. Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu tekstów
  • głośne i ciche czytanie ze zrozumieniem
  • wyodrębnianie postaci i zdarzeń w utworach literackich, postaci głównych i drugoplanowych
  • doskonalenie tempa czytania, z właściwą intonacją, ze zwróceniem uwagi na znaki przestankowe
  • czytanie czasopism dziecięcych
 3. Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne
  • utrwalenie umiejętności rozpoznawania części mowy
  • odmiana czasownika przez osoby, liczby, czasy
  • pisownia wyrazów z trudnościami ortograficznymi, „nie” z różnymi częściami mowy oraz nazw własnych wielką literą
 4. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100
  • doskonalenie techniki pamięciowego mnożenia
  • kolejność wykonywania działań
  • rozwiązywanie równań na mnożenie i dzielenie do 100
 5. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 10 000 i do 1 000 000
 6. Algorytm pisemnego dodawania i odejmowania oraz mnożenia i dzielenia
  • rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych w zakresie poznanych działań
 7. Geometria
  • obliczanie obwodu figur geometrycznych
 8. Zadania praktyczne dotyczące ważenia, mierzenia, pojemności, obliczeń zegarowych