Strona główna  »  Plany i programy  »  Plan pracy na zajęciach dla uczniów…

Plan pracy na zajęciach dla uczniów z trudnościami w nauce pod hasłem „Proszę pani, ja tego nie rozumiem”

Opracowała: Małgorzata Dziadosz, Ewa Wójtowicz

Wstęp

Pierwsze szkolne kłopoty dziecka wynikają bardzo często z trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu. Nauka tego jest czynnością długotrwałą, przy tym skomplikowaną oraz wymagającą pełnej mobilizacji sił dziecka, a także dużego zaangażowania w pracę. Nauczyciel pełni rolę przewodnika, osoby wspierającej uczniów.

W celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych prowadzone będą zajęcia wg następującego planu:

 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych;
 • pomoc w odrabianiu lekcji, systematyczna kontrola pracy domowej;
 • rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do (pracy) nauki;
 • przyzwyczajanie do samodzielnego odrabiania lekcji, nauka korzystania ze słowników encyklopedii, map itp.;
 • zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych;
 • ułatwienie dziecku umiejętności czytania, pisania i liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowej, rozwijanie percepcji słuchowej;
 • kształtowanie umiejętności samokontroli;
 • dostosowanie wymagań do możliwości dziecka;
 • poznanie potrzeb;
 • stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i życzliwości;
 • wprowadzanie atrakcyjnych form i metod pracy;
 • organizowanie sytuacji sprzyjających przezwyciężaniu trudności w nauce;
 • zorganizowanie spotkań i zajęć warsztatowych z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie;
 • działanie punktu konsultacyjnego dla rodziców i dzieci z problemami.

Realizacja planu prowadzona będzie w dwóch grupach w wymiarze 30 minut tygodniowo:

 • na zajęciach reedukacyjnych w kl. I i II
 • na zajęciach reedukacyjnych w kl. III