Strona główna  »  Konspekty  »  O szyby deszcz dzwoni...

O szyby deszcz dzwoni...

Opracowała: Ewa Mieleszkiewicz

Cele:

 • uczeń oblicza trudne ilorazy stosując rozdzielność dzielenia względem dodawania
 • sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia
 • próbuje przedstawić rozwiązanie zadania w jednym zapisie
 • z uwaga i w skupieniu słucha utworów muzyki klasycznej, opowiada o swoich wrażeniach, określa nastrój w muzyce
 • czyta wybrane wiersze z właściwą intonacją głosu, zwracając uwagę na ich nastrój
 • porównuje treść wierszy, wyszukuje określenia poetyckie, wyjaśnia ich znaczenie
 • dobiera fragmenty wierszy do ilustracji
 • uzupełnia tekst brakującymi wyrazami
 • rozpoznaje czasowniki, tworzy formy czasu przyszłego złożonego i prostego (bez terminologii)
 • zgodnie i twórczo współpracuje w grupie
 • dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

Metody (wg W.Okonia):

 • podające – praca z tekstem, wyjaśnienie
 • problemowe – drama (elementy)
 • praktyczne – ćwiczenia, praktyczne działanie
 • waloryzacyjne – ćwiczenia relaksujące, odbiór muzyki poważnej

Formy (wg W. Zaczyńskiego):

 • indywidualna jednolita,
 • zbiorowa jednolita,
 • grupowa jednolita

Środki dydaktyczne:

magnetofon, kaseta z nagraniem utworów muzyki klasycznej i muzyki relaksacyjnej, liczmany w dwóch kolorach do demonstracji na tablicy, gazety, kartki z pytaniami do treści wierszy, zasuszone liście, „Już w szkole 3. Kształcenie zintegrowane ćwiczenia” część pierwsza – ćw.1,2,3 s.91, ćw.4,6 s.92, „Już w szkole 3. Podręcznik” s.60 – 61, „Już w szkole 3. Kształcenie zintegrowane. Matematyka” część pierwsza – ćw.1 s.74, ćw.3,4,5 s.75

Przebieg zajęć

 1. Powitanie.
 2. Wprowadzenie do tematu – wysłuchanie fragmentu koncertu A.Vivaldiego „Cztery pory roku: Jesień”.
 3. Wypowiadanie się uczniów o jesiennych nastrojach, o pogodzie, ulubionych zabawach dzieci podczas jesiennych dni. Określenia wyrażające nastrój : pogodny, wesoły, uroczysty, ponury, smutny, melancholijny itp.
 4. Słuchanie czytanych przez nauczyciela wiersza J.Hockuby „Jesienny zmierzch” i T.Chwastek – Latuszkowej „Wesoły parasol” (podkład muzyczny: szum deszczu ) – P. s.60,61. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat wyrażonych w wierszach nastrojów i przedstawionych obrazów jesieni – porównywanie treści utworów. Wyszukiwanie fragmentów uzasadniających wyrażoną opinię.
 5. Ćwiczenia relaksacyjne - zabawa „Wiatr, deszcz, burza”. Wyjaśnienie: pocieranie dłonią o dłoń – wiatr, uderzanie dłońmi o uda – deszcz, tupanie na przemian obiema nogami o podłogę – burza. Uspokojenie grupy: wyobrażenie tęczy, wymienianie jej barw.
 6. Dzielenie liczb w zakresie 100 z zastosowaniem rozdzielności dzielenia względem dodawania – ćwiczenia praktyczne wyjaśniające pojęcie rozdzielności dzielenia względem dodawania (demonstracja na tablicy).
 7. Analiza zadania tekstowego z zastosowaniem rozdzielności dzielenia względem dodawania – praca pod kierunkiem nauczyciela – ćw.1 s.74 (Matematyka).
 8. Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem rozdzielności dzielenia względem dodawania – praca samodzielna w zeszytach (przykłady podane na tablicy). Sprawdzenie poprawności wykonania.
 9. Ćwiczenia rachunkowe – sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia – ćw.4 s.75 (Matematyka)
 10. Przypomnienie piosenki z klasy II „Pod deszczową chmurką”.
 11. Wyszukiwanie i dobieranie fragmentów wierszy do ilustracji. Zapisanie tytułu wierszy – ćw.2 s.91
 12. Uzupełnianie zdań o jesieni na podstawie obserwacji i przeczytanych wierszy - ćw.3 s.91
 13. Ćwiczenia w rozróżnianiu oraz tworzeniu zwrotów i wyrażeń poetyckich określających jesień – ćw.4 s.92
 14. Doskonalenie umiejętności tworzenia czasu przyszłego prostego i złożonego czasowników – ćw.6 s.92, zapis do zeszytów par czasowników wyrażonych w czasie przyszłym prostym i złożonym, np. zagra – będzie grał.
 15. Podsumowanie dnia.
 16. Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem przyboru nietypowego – gazety (duża sala gimnastyczna).

Literatura

Duraj – Nowakowa K. Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki, Kraków 1998.