Strona główna  »  Dla rodziców  »  Wykaz wiadomości i umiejętności ucznia kończącego…

Wykaz wiadomości i umiejętności ucznia kończącego klasę I

Opracowała: Małgorzata Dziadosz

(opracowany w oparciu o nową podstawę programową obowiązującą od 1.09.2009r.)

Edukacja polonistyczna

Uczeń kończący klasę I:

  1. w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka:
    1. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi;
    2. w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno;
    3. uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym;
  2. w zakresie umiejętności czytania i pisania:
    1. zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty;
    2. pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii), starannie prowadzi zeszyty;
    3. posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie,
    4. interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy), w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela;
    5. korzysta z zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych pod kierunkiem nauczyciela;
  3. w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych:
    1. uczestniczy w zabawie teatralnej;
    2. odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki;

Język angielski

Uczeń kończący klasę I:

  1. rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;
  2. nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;
  3. recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;
  4. rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.

Edukacja muzyczna

Uczeń kończący klasę I:

  1. powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki z repertuaru kl. I, wykonuje śpiewanki i rymowanki;
  2. odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc;
  3. świadomie i aktywnie słucha muzyki;
  4. kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego.

Edukacja plastyczno-techniczna

Uczeń kończący klasę I:

  1. wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni;
  2. ilustruje sceny i sytuacje inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych;
  3. wykonuje proste rekwizyty (np. lalkę, pacynkę);
  4. rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę, malarstwo, rzeźbę, grafikę;
  5. utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku;
  6. zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych;

Edukacja społeczna

Uczeń kończący klasę I:

  1. potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy;
  2. współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu, na drodze;
  3. wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich;
  4. ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny;
  5. zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc;
  6. wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego;
  7. wie, że mieszka na wsi, czym zajmuje się np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz; wie, jak można się do nich zwrócić o pomoc;
  8. wie, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej;
  9. wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich;
  10. niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych;
  11. wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy chwalić się bogactwem ani nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach.

Edukacja przyrodnicza

Uczeń kończący klasę I:

    1. rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród;
    2. zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy;
    3. wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym;
    4. wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice;
    5. zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci itp.; chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato;
    6. zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, liście, grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia;
    7. wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt;
    8. wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych;
    1. obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody;
    2. wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, ubiera się odpowiednio do pogody;
    3. nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku;
    4. zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar, i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia;
  1. wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe.

Edukacja matematyczna

Uczeń kończący klasę I:

  1. w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:
    1. sprawnie liczy w zakresie 20, zapisuje liczby cyframi (zakres do 10);
    2. sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania;
    3. zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań;
  2. w zakresie pomiaru:
    1. długości: mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów;
    2. ciężaru: potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie, że towar w sklepie jest pakowany według wagi;
    3. płynów: odmierza płyny kubkiem i miarką litrową;
    4. czasu: nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać; rozpoznaje czas na zegarze;
  3. w zakresie obliczeń pieniężnych:
    1. zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł; radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży;
    2. zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go.

Zajęcia komputerowe

Uczeń kończący klasę I:

  1. posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury;
  2. wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia;
  3. stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

Wychowanie fizyczne (edukacja zdrowotno-ruchowa)

Uczeń kończący klasę I:

  1. uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami;
  2. potrafi:
    1. chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować;
    2. pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne;
    3. wykonywać ćwiczenia równoważne;
  3. dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.;
  4. wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny;
  5. wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw;
  6. wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.