Strona główna  »  Awans zawodowy  »  Wniosek o rozpoczęcie stażu

Wniosek o rozpoczęcie stażu

Opracowała: Małgorzata Dziadosz
mgr Małgorzata Dziadosz
nauczyciel mianowany
Szkoły Podstawowej
w Markuszowej
Markuszowa dn. 28.08.2007r.
Pan mgr .......................................
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Markuszowej
Wniosek o otwarcie stażu z dniem 01.09.2007r.
o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Na podstawie art. 9d ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DZ.U. Nr 19, poz.239) proszę o otwarcie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, od dnia 1 września 2007 roku o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Posiadam wymagane kwalifikacje pedagogiczne i merytoryczne do kształcenia zintegrowanego, co potwierdzam dyplomem ukończenia WSP w Rzeszowie.

Nadmieniam, że w okresie odbywania stażu opracuję i zrealizuję plan rozwoju zawodowego jako niezbędny do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego.

.......................................