Strona główna  »  Awans zawodowy  »  Warunki nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Warunki nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Warunkiem nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi mianowanemu jest:

 1. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji (Karta Nauczyciela Art. 9, ust. 1 pkt. 1).
 2. Odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego
 3. Uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

 1. Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 2. Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.
 3. Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:

 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa art. 9e ust.1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
 2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
 4. Realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
  1. opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
  2. wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
  3. poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
  4. uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
  5. wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
  6. uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
 5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Po zakończeniu stażu nauczyciel zobowiązany jest do przedstawienia dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu.

Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia sprawozdania.

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. Nauczyciel może się odwołać od ustalonej oceny dorobku zawodowego do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

Nauczyciel składa wniosek do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o  uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej w ciągu trzech lat od uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku, nauczyciel ponownie odbywa staż w pełnym wymiarze. Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego nauczyciele mogą dołączyć inną dokumentację świadczącą o ich osiągnięciach zawodowych.

Forma dokumentacji

 1. Opis i analiza realizacji wymagań (paragraf 8 ust.2 pkt 1-3) ze wskazaniem wpływu podejmowanych działań na podniesienie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 2. Sprawozdanie z realizacji wybranych zadań (paragraf 8 ust.2 pkt 4) oraz uzyskanych efektów;
 3. Dyplomy lub świadectwa potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego (Rozporządzenie MENiS z dnia 10 września 2002 r.);
 4. Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
 5. Zaświadczenia i dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji, prowadzenie działań lub wykonywanie zadań związanych ze spełnianiem wymagań paragrafu 8 ust.2, jeżeli nie wynika to z planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji;
 6. Nauczyciele przedmiotów artystycznych mogą przedstawić dokumentację w formie wynikającej z ich działalności.